Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng

02 Phó Hiệu trưởng

Ban đại diện CMHS

Chủ tịch công đoàn cơ sở

Tổ chuyên môn Tiểu học

Tổ chuyên môn THCS