Trường TH&THCS Phú Thành B được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông ký quyết định thành lập từ ngày 14/09/2016